Praktyki zawodowe

Projekt edukacyjny

8.12.2021

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że do dnia 31 sierpnia 2022 r. praktyki zawodowe słuchaczy szkół policealnych mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy słuchacz:

 

1) posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

2) zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.